קצבת נכות ילד אוטיסט

הנחיות משרד הבריאות קובעות כי הורים ל​ילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי, זכאים לקבל קצבת נכות ילד אוטיסט בגין ילדם ממועד הגעתו לגיל 91 יום ועד הגיעו לגיל 18 ושלושה חודשים. קבלת הקצבה מותנית בכך שהילד עומד גם בתנאי הזכאות הנוספים שנקבעו לעניין זה, כפי שיפורט להלן.

 

 

מה תכליתה של קצבת נכות ילד אוטיסט?

תכליתה של גמלה זו הינה להקל על הוריהם של ילדים אלו שהם בעלי צרכים מיוחדים המובילים לקושי טיפולי רב המונח על כתפי מי שמגדל אותם. בשורות להלן נסביר מי זכאים לקבלת הגמלה, מה היקף הזכאות ובאיזה אופן לממש את הזכות.

 

קצבת נכות ילד אוטיסט – מי זכאי?

ילדים המאובחנים ככאלו הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי, עשויים להיות זכאים לקבל קצבת נכות לילד אוטיסט מהמוסד לביטוח לאומי מדי חודש, באמצעות הוריהם. זאת עם הגיעם לגיל 91 ימים ועד הגיעם לגיל 18 ושלושה חודשים.

 

ומה אם הילד עדיין נמצא בתהליך אבחון?

אולם גם הוריו של ילד שעדיין לא הוגדר רשמית כמי שנמצא על הספקטרום האוטיסטי, אלא עדיין מצוי בתהליכי אבחון – עשויים להיות זכאים לקבלת תמיכה כספית מהמוסד לביטוח לאומי, על בסיס צרכיו המיוחדים של הילד (למשל הצורך בהשגחה מתמדת). לכן כדאי גם להורים שילדם נמצא עדיין בתהליכי אבחון, להגיש לביטוח לאומי תביעה.

מה סכום הקצבה לילד נכה בעל אוטיזם?

הכרה בזכאות לגמלת נכות ילד אוטיסט בביטוח לאומי, מזכה את הוריו של הילד בתשלום חודשי של גמלת נכות ילדים בהיקף של 100%, שסכומה עומד נכון לשנת 2022 על סכום של 3,000 ש"ח.

 

קבלת קצבאות נכות ילדים אוטיסטיים עבור התקופה שקדמה להגשת התביעה בפועל

ניתן לקבל את הגמלה גם רטרואקטיבית בגין התקופה שקדמה להגשת התביעה בפועל, עבור תקופה שלא תעלה על 12 חודשים. זאת בהינתן שאפשר להוכיח שהסממנים לאוטיזם של הילד הובאו לידיעת גורמים בריאותיים במועד מוקדם ממועד הגשתה של התביעה לביטוח לאומי, או בהינתן שרופא ילדים מטעם הביטוח הלאומי מספק הערכה לגבי המועד שבו הבעיה החלה בפועל (שהוא מוקדם ממועד הגשתה של התביעה).

 

המסמכים הנחוצים לקבלת גמלת נכות ילד אוטיסט

לשם מימוש הזכות לקבלת קצבת ילד נכה עבור ילד שאובחן על הספקטרום, יש להגיש את המסמכים להלן במסגרת תביעה לקבלת גמלת נכות לילד, שתימסר למוסד לביטוח לאומי:

  1. טופס תביעה לקבלת גמלת ילד נכה .
  2. אבחון רפואי של פסיכיאטר לילדים ונוער, נוירולוג או רופא התפתחותי.
  3. אבחון פסיכולוגי של פסיכולוג התפתחותי, חינוכי, קליני או שיקומי הכולל התייחסות למבחן פסיכולוגי שבוצע בהתאם לגילו של הילד.
  4. דוח עם פירוט הכלי בו האבחון בוצע GARS / CARS / ADOS / PODIT / ADI – על פי ההנחיות במשרד הבריאות.

צירוף של כלל המסמכים הרלוונטיים לתביעה, הוא חיוני לבחינת הזכאות לקצבת נכות ילד אוטיסט מבלי שיהיה כורח בזימון הילד לוועדה. באם תקבע זכותו של הילד לקצבה על סמך מסמכים אלו, תישמר האפשרות להגיש תוך 45 יום בקשה להיבדק מול הוועדה הרפואית בנוכחותו של הילד.

 

האם הטיפול בתביעה מחייב את נוכחות הילד בוועדות הרפואיות בביטוח לאומי?

כאשר הדבר מסתייע, המוסד לביטוח לאומי נוהג לקבוע את הזכאות לקצבת ילד נכה במקרי אוטיזם, מבלי לחייב את הופעתו של הילד בעלי המגבלה בפני הוועדה הרפואית מטעמו.

לשם קבלת פטור מהופעה בפני הוועדה בביטוח לאומי ההורה של הילד שעבורו מוגשת התביעה לקבלת הקצבה, נדרש לחתום בטופס התביעה לקבלתה, על הצהרה בה הוא מבקש שההחלטה בעניין ילדו תתקבל מבלי שתידרש נוכחותו בוועדה ושהוא מודע לעובדה שבהינתן שהמוסד לביטוח לאומי נעתר לבקשתו, לא תתאפשר בדיקתו של הילד לצורך קבלת קצבת תלות מוחלטת בזולת.

יחד עם זאת, המוסד לביטוח לאומי עודנו רשאי להזמין את הילד להתייצב בפני הוועדה הרפואית ככל שהדבר מתחייב לשם קביעת נכותו.

ככלל, כדאי לדעת שהמוסד לביטוח לאומי מאפשר לקבוע את הזכאות לגמלת ילד נכה גם בהסתמך על מסמכים בלבד, אף אם ההורה שהגיש את התביעה לגמלה לא מילא את ההצהרה בנושא. במקרים הללו, הביטוח הלאומי שולח לתובעים מכתב, הכולל הסבר על כך שההחלטה התקבלה מבלי שתידרש נוכחותו של הילד, וכי ההורים רשאים לדרוש שתבוצע בדיקה נוספת בנוכחותו של הילד, לשם בחינת הזכאות לקבלת קצבת התלויים.

 

האם אפשר להגיש ערעור על קביעת הוועדה הרפואית לעניין אישור תביעת קצבת נכות ילד אוטיסט?

במקרים שבהם עולה הצורך בבחינה מחודשת של החלטת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי בדבר אישור קצבת נכות ילד אוטיסט. אפשרי להגיש ערעור על ההחלטה שנתקבלה בה. זאת דרך סניף המוסד לביטוח לאומי, תוך 90 ימים למן היום שבו נמסרה לתובעים ההודעה על החלטת הוועדה.

לשם כתיבת ערעור יש צורך להשיג את הפרוטוקול של הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי, בו מופיעים הנימוקים לדחייתה של התביעה.

 

 

איך נראית ההתנהלות מול ועדת הערעורים של המוסד לביטוח לאומי?

כאשר מגישים ערעור על החלטת הוועדה הרפואית בביטוח לאומי בנושא קצבת ילד נכה, יש צורך שהילד יהיה נוכח בהתכנסות של ועדת העררים. זאת לטובת בדיקת מצבו בידי רופא הוועדה. יחד עם זאת, הועדה יכולה לקבוע בהסכמתם של הורי הילד, כי הערעור יידון בהסתמך על המסמכים בלבד.

ככל שהוועדה מגיעה אל המסקנה שיש בסיס לדחיית הערעור, מחובתה ליידע בכך את מגישי הערעור ולאפשר להם לבטל את הערעור או לצרף אליו מסמכים נוספים שעשויים להיות רלוונטיים.

 

שאלות ותשובות חשובות בנושא של קצבאות נכות לילדים בעלי אוטיזם

להלן שאלות העולות לדיון לעיתים קרובות בנוגע לתשלום קצבאות נכות לילדים עם אוטיזם:

הורי הילד האוטיסט אשר זכאי לקצבת נכות מפאת מגבלתו, יקבלו בגינו גמלת ילד נכה בהיקף של 100%, שסכומה נכון ל- 2022 הוא 3,000 שקלים. את הקצבה הזו ניתן לקבל ממועד החלטת הוועדה הרפואית ובמקרים מסוימים גם רטרואקטיבית עד שנה אחורה מיום הגשת התביעה.

החלטת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי על אישור תביעת קצבת נכות ילד אוטיסט אמורה להתקבל בתוך עד שלושה חודשים כשישנה האפשרות את הסטטוס מול המוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי.

הנימוקים לדחיית התביעה לקצבת נכות ילד אוטיסט מופיעים בפרוטוקול הוועדה לקביעת נכות. שם יופיעו הנימוקים אשר הובילו לפסילת התביעה לגמלה או הפחתת הזכאות. היות ופרוטוקול הוועדה לא תמיד נשלח לתובעים אוטומטית, ניתן יש לבקש אותו בסניפי הביטוח הלאומי.

לא בהכרח. ההורים רשאים למלא במסגרת טופס התביעה הצהרה שבה הם מבקשים שההחלטה בעניין ילדם תתקבל בלא נוכחותו בוועדה הרפואית. יחד עם זאת, הביטוח הלאומי עדיין רשאי לדרוש את הופעתו של הילד בפני הוועדה.

אודות המחבר
משרד עו"ד כפיר דיין דובב
משרד עו"ד כפיר דיין דובב

עו”ד כפיר דיין דובב עוסק כעו”ד תביעות אובדן כושר עבודה, עו”ד רשלנות רפואית, תביעות סיעוד, דיני עבודה וביטוח פנסיוני. מייסד המשרד עו”ד דיין דובב שימש משך שנים רבות כמנהל בכיר באחד ממנהלי ההסדרים הפנסיוניים הגדולים במשק וכן בסוכנויות ביטוח פרטיות, ומכיר את התחום לפרטי פרטיו גם בצדו המשפטי וגם בצדו המעשי.

עו”ד דיין דובב ליווה מאות רבות של הליכים בתחומי תביעות ביטוח, רשלנות רפואית ודיני עבודה. עו”ד דיין דובב מרצה במכללת פרקטיכל המקיימת קורסים מקצועיים לעורכי דין פעילים.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף סביב הנושא
נכות ילדים

גידול ילד נכה הוא אתגר לא פשוט ולכן החוק הביטוח הלאומי בישראל, מעמיד לרשות הילד הנכה ובני משפחתו מגוון סעדים. במדריך זה נפרט אודות הזכויות

גמלת ילד נכה ביטוח לאומי

גמלת ילד נכה ביטוח לאומי מעניק לצד זכויות רפואיות נוספות, למשפחות שבהן ילדים שאובחנו כבעלי צרכים מיוחדים מסוגים ספציפיים ובדרגה מסוימת. גמלה זו באה להפחית

קצבת נכות ילדים

ילדים זו שמחה, אך גם מדובר על הוצאה כלכלית גבוהה מאוד. הוצאות על חינוך, הלבשה, טיולים, אוכל, פנאי ועוד דברים רבים מאוד. ההוצאה הזו עשויה

עו''ד כפיר דיין דובב
עו”ד זכויות רפואיות כפיר דיין דובב

משרד עו"ד כפיר דיין דובב שם לו למטרה להילחם את מלחמתכם. אנו נרתום את הניסיון והידע המקצועי שלנו על מנת לוודא כי זכויותיכם נשמרות, נסייע לכם לקבל את הכספים המגיעים לכם, ונפעל בנחישות חסרת פשרות לקבלת הפיצוי המרבי עבורכם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?