גמלת ילד נכה ביטוח לאומי

גמלת ילד נכה ביטוח לאומי מעניק לצד זכויות רפואיות נוספות, למשפחות שבהן ילדים שאובחנו כבעלי צרכים מיוחדים מסוגים ספציפיים ובדרגה מסוימת. גמלה זו באה להפחית מהעומס הטיפולי המוטל על כתפי ההורים או האפוטרופוסים שמגדלים ילד בעל נכות. בשורות הבאות נסקור את התנאים המזכים בגמלה בביטוח הלאומי ואת הדרך להגשת התביעה לקבלתה.

מה גובה התשלום שאותו ניתן לקבל במסגרת גמלה לילד נכה ביטוח לאומי?

גמלת ילד נכה ביטוח לאומי עומדת – נכון לשנת 2022, על סכום של 1,527 ש"ח לילד נכה שהוכר כבעל 50 אחוזי נכות, 3,000 ש"ח עבור ילד שהוכר כבעל 100 אחוזי נכות 3,534 ש"ח עבור ילדים עם 112% נכות, 5,641 ש"ח לילדים עם 188% נכות או 7,168 ש"ח לילד עם 235% נכות.

 

מי זכאי לגמלת ילד נכה ביטוח לאומי של 112%?

בינואר האחרון התווספה הכרה בדרגת זכאות חדשה לגמלת נכות לילדים, ששעורה עומד על 112 אחוזים. זכאים לגמלה על פי דרגת נכות זו, הם ילדים התלויים בעזרת זולתם במידה משמעותית מאוד – שהאומדן המשמש להערכתה הוא צבירה של בין 8 עד 9 נקודות במבחני התלות.

 

מי זכאי לגמלת ילד נכה ביטוח לאומי של 188%?

זכאים לגמלה על פי דרגת נכות זו, הם ילדים התלויים לחלוטין בעזרת זולתם, או ילדים מונשמים שבגינם משולמת תוספת בשל כך. האומדן המשמש להערכת מידת התלות של הילד המונשם הוא צבירה של בין 10 עד 12 נקודות במבחני התלות לצד הזדקקות קבועה לטיפולים רפואיים.

מי זכאי לגמלת ילד נכה ביטוח לאומי של 235?

גם דרגת נכות זו הצטרפה לרשימה בינואר 2022 ובמסגרתה תתאפשר קבלת גמלת ילד נכה לילדים שאינם זכאים לקבל תוספת למונשמים אך הם תלויים בעזרה מזולתם באופן מוחלט וגבוה ביותר (צבירה של 13 נקודות ומעלה במבחני התלות) וגם נזקקים בקביעות לטיפולים רפואיים.

 

מי הן האוכלוסיות הזכאיות לגמלת ילד נכה ביטוח לאומי?

כשילד קטין עומד באחד מן התנאים הבאים, קבלת גמלת ילד נכה ביטוח לאומי יכולה להתאפשר:

  1. גילו של הילד 3 חודשים או יותר ובגין מחלה כרונית הוא נדרש לטיפולים רפואיים ייחודיים, דבר המגובה בחוות דעת מרופא מוסמך מטעמו של הביטוח הלאומי, המתמחה ברפואת ילדים.
  2. ילד בן 3 ומעלה תתלוי בעזרה קבועה מזולתו בשל פגיעה פיזיולוגית, קוגניטיבית או רגשית שבה הוא לוקה כנגזרת של מחלה, תסמונת, פציעה או מום, כדי לזכותו בגמלת ילד נכה ביטוח לאומי.
  3. ילד שרופא ילדים בביטוח הלאומי הגדיר כילד שלו ליקוי מיוחד.
  4. ילד הסובל מכל אחת מרשימת הבעיות הרפואיות המוכרות בביטוח הלאומי, כפי שמפורט באתר המוסד לביטוח לאומי – בקישור הבא.

 

הדרך להגשת התביעה לגמלת ילד נכה בביטוח הלאומי

לשם קבלתה של גמלת ילד נכה ביטוח לאומי מאפשר הגשת תביעה בטופס בל/ 7821 . טופס זה מיועד למסירה בסניף הביטוח הלאומי במקום מגוריהם של התובעים.

 

סוגי המסמכים הנלווים לתביעה לקבלת גמלת ילד נכה בביטוח לאומי

אל התביעה לקבלת הגמלה יצורפו מסמכים מהסוגים שיפורטו להלן:

  • תיעוד רפואי המתייחס למצב התפקודי והבריאותי של הילד במועד הגשת הטופס.
  • כל מסמך נוסף המתייחס לליקוי או למחלה בהם הילד לוקה.

את טופס התביעה חשוב למלא באופן מפורט ומדויק ולהגישו בצירוף כל המסמכים הנחוצים, על מנת לשפר את סיכוייה של התביעה להתקבל. משהתביעה הוגשה, הביטוח הלאומי יידרש להחליט וליידע את התובעים אם הילד והוריו יידרשו לעמוד בפני ועדה רפואית לעניין קביעת נכותו של הילד.

 

האם הזכאות לקבלת גמלת ילד נכה ביטוח לאומי מתחילה רק בתאריך של הגשת התביעה?

ראשיתה של הזכאות לקבלת קצבת נכות לילדים, בראשון בחודש שתביעת הילד הנכה הוגשה בו. יחד עם זאת, במקרים מיוחדים, לתובעים עשויה לעמוד הזכות לתבוע גמלת ילד נכה מביטוח לאומי באופן רטרואקטיבי, על סמך החודשים שקדמו לתאריך שבו התביעה נמסרה לביטוח הלאומי בפועל.

 

האם חייבים להגיע לוועדה רפואית כדי לקבל גמלת ילד נכה ביטוח לאומי?

באופן עקרוני, הזכאות לקבלת גמלת ילד נכה ביטוח לאומי, מותנית בכך שהילד שעבורו התביעה הוגשה יתייצב בפני הוועדה הרפואית לקביעת נכות הפועלת בביטוח הלאומי. אולם ישנה האפשרות לבקש מהמוסד לביטוח לאומי לוותר על הופעת הילד הנכה בפני הוועדה כחלק מטופס התביעה שההורים או האפוטרופוסים של הילד מגישים.

יחד עם זאת, מדובר בבקשה שבאופן עקרוני הביטוח הלאומי איננו מחויב לאשר אותה, וישנה עדיין האפשרות שילדכם יידרש להגיע לוועדה לקביעת נכות בביטוח הלאומי, למרות בקשתכם.

 

על האפשרות להגשת ערעור באמצעות עורך דין ביטוח לאומי

היה והתביעה שלכם נדחית או שהיא מאושרת אולם באופן חלקי ו/או זמני בלבד – לתובעים שמורה הזכות להגיש ערר כנגד החלטת פקיד תביעות של הביטוח הלאומי, לעניין הזכאות לקבלת הגמלה עבור הילד בעל הנכות. את כתב הערעור ניתן להגיש בתוך לא יותר מ- 3 חודשים וזאת החל מהמועד שבו ההודעה על דחיית התביעה או אישורה החלקי / הזמני נמסרה לכם.

 

שאלות ותשובות ששווה להכיר לגבי גמלת ילד נכה ביטוח לאומי

ישנן מספר שאלות שחוזרות על עצמן בדרך כלל בכל הנוגע למימוש הזכות לקבלת גמלת ילדים נכים מהמוסד לביטוח לאומי, ובהקשר לטיפול בקשיים מול הביטוח הלאומי, והן כדלקמן:

כאשר ילד בעל צרכים מיוחדים מאובחן עם כמה סוגים של לקויים המזכים בגמלת הנכות, סכום הגמלה יחושב על פי הליקוי שמקנה את הסכום הגבוה ביותר.

ישנם מצבים שבהם ניתן לקבל גמלאות לילדים נכים בדיעבד כנגד עד חצי שנה טרום הגשת התביעה. לדוגמה – המקרה של ילדים הסובלים מעיכוב בהתפתחות. יתר על כן, במקרים מסוימים ישנה הזכאות לקבל קצבה עבור ילד נכה גם בשל תקופה בת 12 חודשים, וזאת עבור השנה שטרום הגשת תביעת הנכות בפועל. כך לדוגמא, כשמדובר על ילדים שבמבחן תלות אובחנו כמי שזקוקים לעזרה קבועה מזולתם, להשגחה קבועה וצמודה, לטיפולים רפואיים ספציפיים, וכיוצא באלו. 

ניתן לפנות שוב לביטוח הלאומי לשם הערכה מחודשת של הזכאות לגמלת ילד נכה בחלוף שישה חודשים מדחיית התביעה או קביעתם של אחוזי נכות זמניים או חלקיים עבור הילד. הדבר מתבצע למעשה על ידי הגשת תביעת נכות ילדים נוספת שאליה יש לצרף אישור מרופא מומחה שמתייחס להחמרה החלה במצב הרפואי של הילד, באם אכן התרחשה החמרה שכזו המצדיקה הכרה באחוזי נכות כמצופה.

ניתן להגיש באמצעות עורך דין לתביעות ביטוח לאומי, כתב ערר על החלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא תביעת הנכות לילדכם, וזאת בתוך תקופה בת 3 חודשים לכל היותר, מן המועד שבו ההודעה על פסילתה של התביעה או על אישורה החלקי / הזמני, נמסרה לכם בו. 

אודות המחבר
משרד עו"ד כפיר דיין דובב
משרד עו"ד כפיר דיין דובב

עו”ד כפיר דיין דובב עוסק כעו”ד תביעות אובדן כושר עבודה, עו”ד רשלנות רפואית, תביעות סיעוד, דיני עבודה וביטוח פנסיוני. מייסד המשרד עו”ד דיין דובב שימש משך שנים רבות כמנהל בכיר באחד ממנהלי ההסדרים הפנסיוניים הגדולים במשק וכן בסוכנויות ביטוח פרטיות, ומכיר את התחום לפרטי פרטיו גם בצדו המשפטי וגם בצדו המעשי.

עו”ד דיין דובב ליווה מאות רבות של הליכים בתחומי תביעות ביטוח, רשלנות רפואית ודיני עבודה. עו”ד דיין דובב מרצה במכללת פרקטיכל המקיימת קורסים מקצועיים לעורכי דין פעילים.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף סביב הנושא
ביטוח לאומי נכות ילדים

מדינת ישראל מעמידה באמצעות המוסד לביטוח לאומי, סעדים שונים למשפחות עם ילד נכה או ילדים נכים. בסקירה להלן נסביר אילו זכויות מקנה בביטוח לאומי נכות

גמלת ילד נכה אוטיזם

ילדים המאובחנים כמי שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי, עשויים להיות זכאים לקבלת גמלת ילד נכה אוטיזם מהמוסד לביטוח לאומי מדי חודש, באמצעות הוריהם. תכליתה של גמלה

נכות ילדים

גידול ילד נכה הוא אתגר לא פשוט ולכן החוק הביטוח הלאומי בישראל, מעמיד לרשות הילד הנכה ובני משפחתו מגוון סעדים. במדריך זה נפרט אודות הזכויות

תשלום רטרואקטיבי ילד נכה

ישנם מקרים שבהם קצבת ילד נכה ניתנת לקבלה גם עבור התקופה שקדמה להגשת התביעה בפועל. בשורות הבאות נסביר מהם התנאים לקבלת תשלום רטרואקטיבי ילד נכה

תקנות ילד נכה

תקנות ילד נכה במוסד לביטוח לאומי פורסמו בשנת 2010 ועוסקות בהגדרת תנאי הזכאות לקבלת גמלאות למשפחות בהן גדלים ילדים עם לקויות פיזיות. שכליות ו/או נפשיות

עו''ד כפיר דיין דובב
עו”ד זכויות רפואיות כפיר דיין דובב

משרד עו"ד כפיר דיין דובב שם לו למטרה להילחם את מלחמתכם. אנו נרתום את הניסיון והידע המקצועי שלנו על מנת לוודא כי זכויותיכם נשמרות, נסייע לכם לקבל את הכספים המגיעים לכם, ונפעל בנחישות חסרת פשרות לקבלת הפיצוי המרבי עבורכם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?