תביעה לגמלת ילד נכה

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים בשל לקות גופנית או נפשית, רשאים להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת ילד נכה, שהיא תשלום חודשי שנועד לסייע להורי הילד או מי שמגדל אותו בפועל, בכיסוי של ההוצאות המיוחדות הדרושות לגידולו.

את טופס התביעה חשוב למלא באופן מפורט ומדויק ולהגישו בצירוף כלל המסמכים הנחוצים, על מנת לשפר את סיכויי התביעה להתקבל. לכן בחרנו לערוך עבורכם את המדריך הבא שבו נסביר בהרחבה על התהליך להגשת התביעה.

באילו מקרים נהוג להגיש לביטוח לאומי תביעה לגמלת ילד נכה?

תביעה לגמלת ילד נכה מוגשת כאשר ילד/ה מאובחנים כבעלי צרכים מיוחדים שהופכים את גידולם לכזה הכרוך בהוצאות רפואיות ו/או סיעודיות מיוחדות ושאר הוצאות יוצאות דופן שנועדו לאפשר לילד לנהל רמת חיים סבירה עד כמה שניתן, חרף מצבו.

מדובר על גמלה חודשית המשולמת לעומדים בתנאי הזכאות בידי המוסד לביטוח לאומי, באמצעות הוריהם, האפוטרופוסים החוקיים שלהם או מי שתחת החזקתם הילד נמצא בפועל. זאת כאשר תכליתה של גמלה זו הינה להפחית מהנטל הכלכלי המוטל על מי שמגדל את הילד, לצד העומס והקשיים הטיפוליים הכרוכים בגידול ילדים עם צרכים מיוחדים.

 

הגשת תביעה לגמלת ילד נכה במשפחה עם כמה ילדים נכים

משפחה שיש בה שני ילדים בעלי צרכים מיוחדים או יותר, העומדים בתנאים המזכים לקבלת קצבת ילד נכה, רשאית לתבוע את קבלתה של גמלה מוגדלת בשיעור של 50 אחוזים מקצבת הנכות של כל אחד מהילדים הזכאים שמתגוררים בבית המבקשים.

אילו ילדים עשויים להיות זכאים לקבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי?

לעניין קבלת גמלת הנכות לילד, קיימות כמה הוראות של הביטוח הלאומי שעל פיהן נבחנת זכאותם של המבקשים.

להלן רשימה חלקית של ליקויים רפואיים המזכים בקבלת גמלאות ילדים נכים מהמוסד לביטוח לאומי:

 • אפילפסיה
 • אוטיזם
 • אלרגיות מסכנות חיים
 • סיסטיק פיברוזיס
 • מחלת כליות המחייבת טיפולי דיאליזה
 • סרטן לסוגיו
 • תסמונת דאון
 • ועוד

 

מי מגיש את התביעה לגמלת ילד נכה בשם הילד?

את התביעה לגמלת ילד נכה מי שמגיש בפועל בשם הילד, הוא אחד מהוריו, האפוטרופוס החוקי של הילד/ה או מי שמגדל את הילד/ה בפועל. במשפחות חד הוריות את התביעה יגיש ההורה שתחת חזקתו נמצא הילד בעל הצרכים המיוחדים בשגרה.

ככל שמדובר בילד שמאושפז בבית החולים או מטופל תחת המכון להתפתחות הילד, ישנה אפשרות להגשת התביעה במסגרת שירות "מחלקה ראשונה" בעזרתם של עובד/ת סוציאלי/ת מבית החולים או דרך המכון להתפתחות הילד אשר בו מטופל/ת הילד/ה.

 

מהם הקריטריונים הנבחנים כאשר התביעה נבדקת?

תביעה לקצבת ילד נכה נבחנת אל מול הקריטריונים שלהלן אשר קובעים האם אמנם קיימת זכאות לקבלת הגמלה ובאיזה היקף בדיוק. זאת בהתאם למגבלות השכליות, הגופניות והנפשיות בהן הילד לוקה. למשל:

 1. אי מסוגלות לביצוע תנועות ראש וגפיים כמצופה מילדים בשכבת גילו של התובע.
 2. צורך בסיוע מהזולת בביצוע פעולות יומיומיות, כגון אכילה, שתיה, רחצה, לבוש, תזוזה או שליטה על הסוגרים – מעבר למצופה בקרב ילדים בגיל של התובע.
 3. קשיי תקשורת משמעותיים היוצרים תלות בעזרת הזולת לשם אינטראקציה עם גורמים חיצוניים.
 4. צורך מולד בטיפולים רפואיים קבועים בבית החולים.

 

תנאים נוספים לקבלת גמלת ילד נכה

מלבד התנאים המנויים מעלה, ישנם מספר תנאי סף נוספים שעל הילד שבגינו מוגשת תביעת ילד נכה לעמוד על מנת שזכאותם של הוריו לקבלת הגמלה תוכר בביטוח הלאומי:

 • הילד הוא תושב ישראלי – הזכאות לקבלת הגמלה מותנית בתושבות ישראלית של הורי הילד שעבורו היא מבוקשת. ככל שמדובר על ילד שהתייתם משני הוריו, נושא התושבות יבחן בהתאם לסטטוס תושבתם של הוריו טרום פטירתם. ככל שמדובר על ילד שעלה לארץ בגפו אולם האפוטרופוס או האדם שמטפל בו במועד הגשת התביעה נחשב כתושב ישראלי, זכאותו של הילד לקבלת גמלה תישמר.
 • הילד אינו מתגורר במוסד טיפולי – ילד המתגורר במוסד טיפולי אשר מתנהל כפנימייה על בסיס קבוע, איננו זכאי לקבלת גמלת ילד נכה. זאת מאחר ובמסגרות הללו, ניתנים לילדים טיפולים רפואיים, משקמים וסיעודיים – מה שחוסך באופן ניכר בהוצאות שהורי הילד או האפוטרופוסים שלו נושאים בהן במסגרת גידולו. ההורים יהיו זכאים לקבל את קצבת הילד הנכה ככל שילדם צפוי להשתלב בעתיד בקהילה, טרום הגיעו לגיל 18, או אם יש להם עוד ילד העומד בתנאים המזכים לעניין זה.
 • הילד איננו גר בביתה של משפחת אומנה – ילד שגר בבית אומנה, איננו זכאי לקבלת גמלת הילד הנכה, אלא אם מדובר בילד שמונשם בקביעות. במקרה זה, משפחתו תוכל לקבל תוספת לגמלת הילד הנכה בגין מצבו כמונשם.

 

אילו מסמכים יש לצרף לטופס התביעה לגמלת ילד נכה?

להלן סוגי המסמכים העיקריים שיש לצרף לתביעה לגמלת ילד נכה:

 • טופס תביעה לקבלת הגמלה
 • תיעוד רפואי עדכני המתייחס למצבו התפקודי והבריאותי של הילד.
 • כל מסמך נוסף המתייחס לליקוי או למחלה בהם הילד לוקה.

 

באילו ערוצים ניתן להגיש את התביעה לגמלת ילד נכה?

את התביעה לקצבה על המסמכים הנלווים אליה, ניתן להגיש בכל אחת מן הדרכים להלן:

 • במילוי של טופס התביעה אונליין דרך אתר הביטוח הלאומי וצירוף המסמכים הרלוונטיים באופן מקוון.
 • במילוי טלפוני של טופס התביעה בליווי נציג מסייע בטלפון 3928*.
 • במילוי ידני של טופס התביעה והגשתו אונליין דרך אתר הביטוח הלאומי עם המסמכים הרלוונטיים.
 • במילוי ידני של טופס התביעה והגשתו עם המסמכים הרלוונטיים באמצעות הדואר, הפקס או ישירות לתיבת השירות בסניף הביטוח הלאומי במקום מגוריהם של המבקשים.

לאחר שהתביעה הוגשה, הביטוח הלאומי יחליט אם יש צורך בזימון הילד והוריו להופעה בפני ועדה רפואית לקביעת נכות.

 

שאלות ותשובות בנושא של תביעה לגמלת ילד נכה

להלן 4 שאלות נפוצות לגבי הגשת תביעה לגמלת ילד נכה למוסד לביטוח לאומי:

הגשת תביעה לגמלת ילד נכה בשם הילד, פתוחה בפני כל אחד מהוריו של הילד הנכה, הפני האפוטרופוסים החוקיים של הילד וכן למי שהילד נמצא תחת חזקתו הלכה למעשה. 

למוסד לביטוח לאומי אכן שמורה הזכות לשנות את החלטתו בנוגע לזכאותו של הילד לגמלת הילד הנכה או באשר להיקף הזכאות, ככל שעברה חצי שני מהיום שבו התביעה אושרה. בנוסף, גם אם טרם חלפה חצי שנה אך הביטוח הלאומי גילה מידע חדש המשפיע על סוגיית הזכאות או היקפה – שמורה לו הזכות לפתוח את העניין לדיון מחודש. 

הזכאות לקבלת גמלת הנכות לילד – ראשיתה ב- 1 לחודש שתביעת הנכות הוגשה בו. אולם קיימים גם מקרים מיוחדים, בהם לתובעים יכולה לקום זכאות רטרואקטיבית לקבלת הגמלה עבור החודשים שקדמו להגשת התביעה בפועל.

אכן כן. במצבים מסוימים ישנו בסיס לבקש מהביטוח הלאומי שיכיר בזכאות שהחלה טרום הגשת התביעה בפועל. זאת במסגרת מילוי טופס התביעה לגמלת ילד נכה. לא אחת, תתאפשר קבלת גמלה רטרואקטיבית בגין ששת החודשים עד השנה שקדמו להגשתה של התביעה.

אודות המחבר
משרד עו"ד כפיר דיין דובב
משרד עו"ד כפיר דיין דובב

עו”ד כפיר דיין דובב עוסק כעו”ד תביעות אובדן כושר עבודה, עו”ד רשלנות רפואית, תביעות סיעוד, דיני עבודה וביטוח פנסיוני. מייסד המשרד עו”ד דיין דובב שימש משך שנים רבות כמנהל בכיר באחד ממנהלי ההסדרים הפנסיוניים הגדולים במשק וכן בסוכנויות ביטוח פרטיות, ומכיר את התחום לפרטי פרטיו גם בצדו המשפטי וגם בצדו המעשי.

עו”ד דיין דובב ליווה מאות רבות של הליכים בתחומי תביעות ביטוח, רשלנות רפואית ודיני עבודה. עו”ד דיין דובב מרצה במכללת פרקטיכל המקיימת קורסים מקצועיים לעורכי דין פעילים.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף סביב הנושא
ביטוח לאומי נכות ילדים

מדינת ישראל מעמידה באמצעות המוסד לביטוח לאומי, סעדים שונים למשפחות עם ילד נכה או ילדים נכים. בסקירה להלן נסביר אילו זכויות מקנה בביטוח לאומי נכות

גמלת ילד נכה אוטיזם

ילדים המאובחנים כמי שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי, עשויים להיות זכאים לקבלת גמלת ילד נכה אוטיזם מהמוסד לביטוח לאומי מדי חודש, באמצעות הוריהם. תכליתה של גמלה

נכות ילדים

גידול ילד נכה הוא אתגר לא פשוט ולכן החוק הביטוח הלאומי בישראל, מעמיד לרשות הילד הנכה ובני משפחתו מגוון סעדים. במדריך זה נפרט אודות הזכויות

תשלום רטרואקטיבי ילד נכה

ישנם מקרים שבהם קצבת ילד נכה ניתנת לקבלה גם עבור התקופה שקדמה להגשת התביעה בפועל. בשורות הבאות נסביר מהם התנאים לקבלת תשלום רטרואקטיבי ילד נכה

תקנות ילד נכה

תקנות ילד נכה במוסד לביטוח לאומי פורסמו בשנת 2010 ועוסקות בהגדרת תנאי הזכאות לקבלת גמלאות למשפחות בהן גדלים ילדים עם לקויות פיזיות. שכליות ו/או נפשיות

עו''ד כפיר דיין דובב
עו”ד זכויות רפואיות כפיר דיין דובב

משרד עו"ד כפיר דיין דובב שם לו למטרה להילחם את מלחמתכם. אנו נרתום את הניסיון והידע המקצועי שלנו על מנת לוודא כי זכויותיכם נשמרות, נסייע לכם לקבל את הכספים המגיעים לכם, ונפעל בנחישות חסרת פשרות לקבלת הפיצוי המרבי עבורכם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?